Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zaburzeniami psychicznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami
 2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.
 4. Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
 5. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
 6. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.
 7. Prowadzenie działań integracyjnych.
 8. Organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku.
 10. Przygotowywanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 11. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. .Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 14. W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele:

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) działalności charytatywnej;

d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e) ochrony i promocji zdrowia;

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

j) turystyki i krajoznawstwa;

k) Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

l) promocji i organizacji wolontariatu;

m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Jedną z form realizowania celów statutowych
jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content