Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://wtznaleczow.pl/

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Warsztat Terapii Zajęciowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronie internetowej nie ma filmów z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki posiadają teksty alternatywne.
 • Pojawią się błędy w semantyce html/css.
 • Występują problemy z dostępem do strony z poziomu klawiatury.
 • Pewne elementy na stronie nie posiadają wystarczającego kontrastu.
 • W serwisie nie ma Mapy strony, ani wyszukiwarki.
 • Serwis ma niepoprawnie zadeklarowany język polski w kodzie HTML – niezgodnie ze specyfikacją BCP 47.
 • Serwis nie przechodzi walidacji HTML/CSS.
 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.

Powody braku spełniania wymagań

 • Instytucja jest w trakcie poprawy procesu dostępności. Wcześniej nie było możliwości przeprowadzenie diagnozy ani dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.1 z powodu braku zasobów finansowych i kadrowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-14.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-14.

Skróty klawiaturowe

Ze względu na brak widocznego fokusu należy uznać, że serwis jest niedostępny z klawiatury. Poza tym przy zastosowaniu czytnika ekranu menu główne serwisu jest nieobsługiwane z klawiatury. Dopiero długie naciśniecie Spacji rozwija podmenu NSCh i WTZ.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wiślińska-Kruk, email: akrukwtznaleczow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 50 15 106 wew.115 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym

Spółdzielcza 17a

24 – 150 Nałęczów

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze w gabinecie kierownik WTZ.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Schody można ominąć z pomocą schodołazu.

Pomieszczenia

 • Około % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content