Projekt „Jesteśmy, działamy, pomagamy”Projekt „Jesteśmy, działamy, pomagamy” zlokalizowany był na terenie miasta Nałęczów.
Realizacja projektu odbywała się w Sali Widowiskowej Internatu Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej 17
Zadanie pt. „Jesteśmy, działamy, pomagamy” miało na celu promocję twórczości osób niepełnosprawnych,
będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie oraz
prezentację działalności Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego.
Projekt zrealizowany był w formie uroczystego spotkania dla społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości.
Podczas spotkania Stowarzyszenie przedstawiło misję Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz
prowadzone w nich formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
zaprezentowano piętnastoletni dorobek, w tym działalność artystyczną i plastyczną.

Realizując projekt zorganizowano:
- prezentacje multimedialną,
- wystawę wytworów plastycznych i rękodzielniczych osób niepełnosprawnych,
- prezentację talentów i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych w formie śpiewu i tańca,
- spotkanie integracyjne połączone z poczęstunkiem i zabawą taneczną.

Spotkanie miało charakter otwarty, integrujące osoby niepełnosprawne z zaproszonymi gośćmi i środowiskiem lokalnym.
Zaplanowane zadanie umożliwiło prezentację twórczości i problematykę osób niepełnosprawnych,
podopiecznych Stowarzyszenia oraz pozwoliło na przełamywanie stereotypów i negatywnego nastawienia do osób niepełnosprawnych.
Wierzymy, że poprzez realizację naszego projektu podnieśliśmy w społeczeństwie lokalnym poziom wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz
sposobu funkcjonowania i potrzeb osób upośledzonych umysłowo.
Naszym celem jest ukształtowanie właściwych postaw społecznych i zachowań wobec osób niepełnosprawnych
oraz postaw sprzyjających integracji z tymi osobami.
Stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące w społeczeństwie w znacznym stopniu
utrudniają osobom upośledzonym codzienne życie np. podjęcie pracy, integracje społeczną.
Brak podstawowej wiedzy na temat niepełnosprawności w środowisku lokalnym oraz
lęk przed tym, co nieznane doprowadza do obojętnych czy negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
Wierzymy, że pokazywanie naszej działalności i aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
pozytywnie wpłynie na proces integracji i zaakceptowania osoby niepełnosprawnej przez Środowisko lokalne.
Zakładany iż projekt przyczynił się do przełamania istniejących w społeczeństwie stereotypów,
w tym także wśród rodzin beneficjentów, dotyczących wartości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym,
a trwałym rezultatem naszego projektu będzie rozwój współpracy między
Nałęczowskim Stowarzyszeniem Charytatywnym, instytucjami i potencjalnymi pracodawcami.
Wspólnie spędzony czas, aktywna zabawa przy muzyce, w miłej atmosferze umożliwiło integrację osób niepełnosprawnych ,
zawarcie trwałych przyjaźni, a uroczysty charakter spotkania wpłyną na zwiększenie poczucia wartości wśród beneficjentów projektu.

powrót