Sprawozdanie z działalności
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego za rok 2007


A. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


B. Sytuacja budynku wykorzystywanego przez Stowarzyszenie na prowadzenie wtz

1. Zawarcie ustaleń z władzami Nałęczowa dotyczących budynku wtz i zmiana warunków Umowy Najmu
nr. 1/ZS/2005, zobowiązującej Stowarzyszenie jako jednostkę organizacyjną do odpłatności miesięcznej
na poczet Wynajmującego kwoty 2 348, 50 zł brutto.
Dnia 20.03.2007r podpisano Umowę Użyczenia nr.1/ZSZ./2007, na podstawie której Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego jako zarządca zajmowanego przez wtz budynku bezpłatnie użycza Stowarzyszeniu budynek i przylegającą działkę na działalność wtz.

2. Zawarcie z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego jako zarządcą budynku porozumienia dotyczącego założenia podlicznika na energię elektryczną a nie jak dotychczas ustalano budowy osobnego przyłącza
(w pierwszym kwartale 2007r założono podlicznik i wykonano remont tablicy głównej).

3. Remont elewacji zewnętrznej i przebudowy ułatwiającej komunikację w budynku wtz.
Na wyżej wymieniony cel pozyskano pomoc z gminy Kurów – w postaci wsparcia finansowego w wysokości 3000,00 zł i Gminy Wąwolnica w postaci pomocy brygady remontowej, która bezpłatnie otynkowała południową ścianę budynku (ok. 170 m²). Skuwanie pozostałości starego tynku oraz gruntowanie i malowanie elewacji zewnętrznej (270 m²) budynku, remont wewnątrz budynku (wyburzanie i murowanie ścianek, przekucie otworów drzwiowych, oprawie futryn ściennych, tynkowanie i malowanie pracowni i jadalni - ok. 250m² ) wykonany został w przeważającej części przez Uczestników i Pracowników, ze środków PFRON na bieżącą działalność wtz.

4. W sierpniu 2007r rozpoczęto w porozumieniu z Burmistrzem Nałęczowa starania o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na gruntowny remont budynku na rok 2008. Urząd Marszałkowski dofinansowuje do 50% wydatków remontowych, pozostałe 50% środków miało sfinansować NSCh wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Nałęczów. W wyniku negatywnej decyzji Rady Miasta i Gminy Nałęczów Stowarzyszenie nie pozyskało gminnych środków na remont, nie posiadało też wymaganych we wniosku własnych środków na 50% inwestycji.
W ramach prac przygotowawczych do złożenia wniosku wykonano:
- kosztorys inwestorski remontu instalacji elektrycznej;
- kosztorys inwestorski remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich;
- uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę pokrycia dachu na papę termozgrzewalną;
- podjęto działania w celu użyczenia budynku wtz bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Nałęczów z pominięciem trwałego zarządu Zespołu Szkół (w trakcie);
- podjęto działania w celu uporządkowania sytuacji prawnej budynku wtz i działki, na której jest umieszczony tj. zmiana adresu (w trakcie).


C. Organizacja Imprezy Integracyjnej dla Członków Stowarzyszenia i ich Rodzin

W dniu 30.09.2007r. NSCh zorganizowało Imprezę Integracyjną dla Członków Stowarzyszenia i ich Rodzin
na poletku biwakowym u w Wojciechowie.
Wśród atrakcji znalazły się: wspólne gry i zabawy prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, zabawa taneczna przy muzyce, przejażdżki bryczką, poczęstunek w postaci bigosu, posiłków z grilla,
słodyczy, owoców i napoi.
Organizacja imprezy możliwa była dzięki przychylności sponsorów: Nałęczowianka SA, Nałęczów Zdrój S.A., Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Nałęczowa, Zakłady mięsne w Końskowoli,
PPH Piekarz z Kurowa.


D. Utworzenie strony internetowej Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego i Warsztatów Terapii Zajęciowej (www.wtznaleczow.republika.pl)

Od października do grudnia 2007r. dwójka Uczestników wtz pod opieką instruktora brali udział w szkoleniu tworzenia stron www, organizowanym przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
W wyniku odbytego szkolenia powstała strona Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego i
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

strona główna