19 czerwca w siedzibie NSCh odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia. Odczytane zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna również przedstawiła sprawozdanie ze swojej dzielności oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie. Przyjęto 3 nowych Członków.

Skład Zarządu pozostał bez zmian:

Prezes: Magdalena Stasiak-Toruń

Wiceprezes: Agnieszka Wiślińska-Kruk

Sekretarz: Katarzyna Goździuk-Dziwina

Skarbnik: Jolanta Hładki

Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Marek Zuchniarz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Gugała

Sekretarz: Barbara Czapla