Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W NAŁECZOWSKIM STOWARZYSZENIU CHARYTATYWNYM W NAŁĘCZOWIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w Nałęczowie, adres: ul. Spółdzielcza 17 A, 24-150 Nałęczów.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Tomasza Rutkowskiego, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lokalneogniwo.pl oraz w drodze pisemnej, pod adresem: ul. Vetterów 1/106, 20-277 Lublin.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w ramach realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, Państwa zgody,
a także zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO ). Jednocześnie, dane osobowe szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenia
o niepełnosprawności, postępów w programach realizowanych przez Administratora, jest art. 9 ust. 2 lit. d RODO ). Dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 1. w celu prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi, PFRON, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi,
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach w zakresie członkostwa w stowarzyszeniu oraz jego prowadzenia,
 3. w celu umożliwienia korzystania przez uczestników z warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, przepisami ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej,
 4. w celu prowadzenia listy rezerwowej osób kandydujących do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 5. w celu realizacji umowy zawartej z powiatem puławskim (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – PCPR) w zakresie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, w tym – przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. PCPR zatwierdza kandydaturę z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w związku z zawartym porozumieniem,
 6. w celu realizacji umów zawieranych z kontrahentami w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności prowadzonej przez Administratora,
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników warsztatów terapii zajęciowej, w tym poprzez zawarcie stosownych umów ubezpieczenia,
 8. w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej lub projektach,
 9. w celu udokumentowania faktu otrzymywanej pomocy w postaci darowizn/1% podatku,
 10. w celu organizacji procesu dowozu uczestników na oraz z zajęć w ramach działalności prowadzonej przez Administratora,
 11. w celu promocji działalności prowadzonej przez Administratora, poprzez utrwalanie Państwa wizerunku w materiałach promocyjnych ( zdjęcia, nagrania video, strona internetowa Administratora )– na podstawie Państwa zgody,
 12. w celu realizacji projektów dotyczących udzielania wsparcia osobom potrzebującym,
 13. w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych, zbieranych bezpośrednio od Państwa, związany jest w sposób bezpośredni z realizacją poszczególnych celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli. Należą do ich przede wszystkim takie rodzaje danych, jak: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, PESEL, dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinie dotyczące uczestników IPR, informacje/decyzje dotyczące ubezwłasnowolnienia, data urodzenia, historia dotychczasowych pobytów w ośrodkach leczniczych, ośrodkach pomocy, wizerunek, rodzaj oraz wartość wsparcia na rzecz Administratora.

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione ( na zasadzie powierzenia przetwarzania danych ) naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom – tylko i wyłącznie w celu realizacji usług niezbędnych do wywiązania się przez Administratora z konieczności wykonania przedstawionych powyżej celów przetwarzania. Dane osobowe będą również ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( np.: organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje publiczne, powiat puławski – PCPR, który zatwierdza kandydaturę uczestników, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, PFRON, itp.) do przetwarzania takich danych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa ( w tym: prawa podatkowego ), z wytycznych realizowanych projektów, porozumień zawieranych
z instytucjami uczestniczącymi w procesie świadczenia pomocy, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, okres funkcjonowania Administratora w obrocie, przez okres wykonywania umów i zobowiązań oraz do czasu wycofania zgody w formie pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych,
 2. do poprawiania danych,
 3. do uzupełnienia danych,
 4. do usunięcia danych, zgodnie z treścią art. 17,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wniesienie pisma osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres siedziby Administratora) lub w formie wiadomości mailowej – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z treścią art. 21 RODO,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organu nadzorczego ), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Brak podania danych będzie związany z brakiem możliwości zakwalifikowania podopiecznego do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast mogą podlegać profilowaniu.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Pracownie

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

http://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content