Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Nałęczowie

19 czerwca w siedzibie NSCh odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia. Odczytane zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna również przedstawiła sprawozdanie ze swojej dzielności oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie. Przyjęto 3 nowych Członków.

Skład Zarządu pozostał bez zmian:

Prezes: Magdalena Stasiak-Toruń

Wiceprezes: Agnieszka Wiślińska-Kruk

Sekretarz: Katarzyna Goździuk-Dziwina

Skarbnik: Jolanta Hładki

Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Marek Zuchniarz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Gugała

Sekretarz: Barbara Czapla

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”

Zadnie skierowane jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i
umiarkowanym, w tym 13 osób z zaburzeniami psychicznymi, posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat
puławski, opolski, lubelski-ziemski.
Zadanie publiczne „ Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” będzie
polegało na uczestnictwie w różnorakich formach rehabilitacji i aktywnego spędzania czasu m.in:
zajęcia na basenie, hipoterapia, udział w warsztatach doskonalenia umiejętności manualnych –
wylepianie kogutów, wykonywanie form szklanych oraz rozwijających kreatywność i wyobraźnię
oraz w zajęciach tanecznych, wyjściach na seanse filmowe do kina.

Projekt jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” – „Twórczość osób z niepełnosprawnością – kalendarz 2025”

Zadanie publiczne „Twórczość osób z niepełnosprawnością – kalendarz 2025” będzie polegało na
wydaniu 500 sztuk dwunastokartkowych kalendarzy planszowych A3 , na rok 2025,
przedstawiających prace artystyczne wykonane w różnych technikach przez osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym podczas zajęć rehabilitacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

Projekt jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Tematem wyżej wymienionego spotkania była rola i działalność Warsztatów Terapii
Zajęciowej w środowisku lokalnym. Okazją do organizacji wydarzenia stał się obchodzony niedawno Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Na konferencji została poruszona następująca tematyka : ”Finansowanie WTZ ze środków PFRON” , “WTZ w kreowaniu marki osobistej osób z niepełnosprawnością”, “Działania uczestników lubelskich WTZ”. Przedstawicielką naszej placówki była Pani Katarzyna Goździuk-Dziwina, która przedstawiła nasz warsztat.

We wtorek 14.11.2023 uczestniczyliśmy w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Regionalne Spotkanie Ekonomii Społeczne, poświęcone działalności WTZ. Spotkanie było zorganizowane przez ROPS. Na spotkaniu tym mieliśmy szansę przedstawić prace i działalność naszego warsztatu”– Katarzyna Goździuk-Dziwina.

W dniu 23.11.2023r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zrealizowało projekt „SPOTKANIE ANDRZEJKOWE”. Spotkanie integracyjne Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z powiatu puławskiego, opolskiego, lubelskiego ziemskiego, miasta Lublin.”

Spotkanie miało na celu integrację osób z niepełnosprawnością, kultywowanie ludowych tradycji związanych z andrzejkami, wyrabianie właściwych postaw poprzez wspólne zabawy.

W trakcie spotkania odbyły się zabawy oraz wróżby andrzejkowe.

Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Pracownie

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Gospodarstwa%20Domowego

W ramach pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy mają możliwość nabywania niezbędnych umiejętność w życiu codziennym np. czynności porządkowych, dokonywania zakupów, przygotowanie prostych posiłków, obsługi urządzeń AGD.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Poligraficzno-Introligatorska

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej jednym z głównych zadań jest świadczenie prostych usług z zakresu oprawiania dokumentów: bindowanie, laminowanie oraz kserowania.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Umiejętności%20Społecznych

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ogrodniczo%20-%20Florystyczna

W pracowni ogrodniczo- florystycznej zajmujemy się rozwijaniem wrażliwości na piękno otaczającej nas natury. Uczestnicy są pobudzani do kreatywnego zagospodarowywania terenu zielonego wokół WTZ

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Rękodzieła%20i%20Uzdolnień%20Twórczych

Profil pracowni rękodzieła i uzdolnień twórczych ma charakter stolarki artystycznej i użytkowej. Wykonywane są drobne naprawy, przedmioty użytkowe, oraz zabawki drewnianie np. wozy, taczki, anioły, ramki

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Ceramiczna

Pracowna ceramiczno-wikliniarska zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania umiejętności wytwarznia produktów codziennego użytku z wikliny, ratanu i gliny.

https://wtznaleczow.pl/Pracownia%20Artystyczna

Zgodnie z profilem pracowni artystycznej, zajmujemy się rozwijaniem szczególnych zainteresowań i zdolności, pobudzaniem wyobraźni, usprawnianiem manualnym oraz usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skip to content